Neodkladajte sa na druhú koľaj. Urobte najodvážnejší krok dnes a dohodnite si stretnutie.

psychológ bb

 • Cenník služieb

  Služby nie sú platené zo základného balíka zdravotného poistenia a sú poskytované na priamu platbu

  (po sedení, prípadne vopred prevodom na účet).

  Po prvotnej konzultácii obvykle nasleduje niekoľko ďalších stretnutí v závislosti od problému, a dohody o ďalšom postupe. Ciele psychoterapie sa pri komplexnejších problémoch často delia na menšie kroky. 

   

  Psychoterapia

  • Individuálna konzultácia/terapia (do 50min)
   40€
  • Párová, rodinná, manželská terapia (do 60min)
   50€
  • Online video/audio konzultácia (Skype), telefón  (do 50min)
   50 €
  • Správa, potvrdenie o absolvovaní psychoterapie/poradenstva ( max. A4)
   20 €

  Supervízia (pre psychológov a iných zdravotnáckych pracovníkov)

  • Supervízia individuálna /vrátane online/ (45min)
   40 €
  • Skupinová supervízia
   20€ / osoba

  Supervízia je poskytovaná na základe dohody pre psychológov hľadajúcich podporu vo svojom odbornom raste. Taktiež je vhodná pre konzultácie v prípade, že ste zaseknutí v práci s klientom, respektíve hľadáte iný pohľad na Svoju prácu s cieľom zefektívniť a rýchlejšie pomôcť klientom. Som držiteľom Certifikátu pre supervíziu v Supervízii podľa štandartov EABCT.


  Dopravná psychológia (psychotesty pre vodičov)


  Nácvik relaxáčných techník - poskytované samostatne

  • Nácvik relaxácie (30min)
   25 €
  • HRV biofeedback (30min)
   25 €

  Zbrojný preukaz (psychotesty na zbrojný preukaz)

  • Psychologické vyšetrenie pre účely zbrojného preukazu
   80 € / osoba

  Cena terapie po 15:00 hodine je s príplatkom 50% základnej sadzby. Dohodnutý termín je záväzný, pri zrušení menej ako 24 hodín pred plánovaným stretnutím je nutné stretnutie zaplatiť.

  V prípade online konzultácie je potrebné zrealizovať platbu vopred - na Váš email zašlem všetky potrebné údaje. Po pripísaní platby na účet si následne dohodneme termín a čas stretnutia.

   


  Individuálna terapia

  Individuálna psychoterapia je formou odborne vedený rozhovor s klientom, kde cieľom rozhovorov je postupne porozumieť klientovej situácii a spoločne s ním nájsť spôsob a cestu, ako sa z problémovej situácie dostať, prípadne ju zvládnuť čo najlepšie. Ďalším z cieľov môže byť emočná podpora a sprevádzanie v náročných životných obdobiach. Deje sa tak v atmosfére dôvery a vzájomného rešpektu. Rozsah a forma terapie závisí na vzájomnej dohode a charaktere problému. 

  Manželská / párová terapia

  Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých v vzťahu sú potrební dvaja.

  Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia,  ktorom máte pocit, že to takto už ďalej nejde a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy psychológa. Často býva rozchod totiž iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešenim vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu....Viac

  Nácvik relaxácie

  Nácvikom relaxačných a dychových cvičení uvoľníte rýchlo napäté svaly, naučíte sa spôsobu, ako udržať hladinu stresu pod kontrolou a efektívnejšie zabrániť narastaniu psychického napätia a v dôsledku toho i fyzických problémov. Nácvik relaxácie môže prebiehať formou samostatného stretnutia, alebo po dohode ako súčasť psychoterapie. Využívame tiež nácvik relaxácie s pomocou HRV biofeedbacku.

  Cenník platný od 1.10.2018

  Read more
 • Eticky kódex psychológa

  Etický kódex Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS)

  Etický kódex psychologickej činnosti formulovaný Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou komorou psychológov

  1. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

  Psychológ vykonáva svoje povolanie v prospech jednotlivca a spoločnosti, v duchu úcty k osobnosti človeka, k životu a zdraviu. Psychológ je nestranný, rešpektuje klientov/pacientov (užívateľov služieb) a vo svojej činnosti zachováva najvyšší možný etický štandard. Musí zabezpečiť, aby záujmy a dobro užívateľov jeho služieb ako i účastníkov výskumu boli najvyššou hodnotou v jeho činnosti.

  2. KOMPETENCIA ( pôsobnosť a právomoc )

  Psychológ sa musí snažiť udržať a rozvinúť svoju profesionálnu kompetenciu, uvedomovať si a zachovávať jej obmedzenia, identifikovať a odstraňovať vplyvy, ktoré ju narúšajú alebo spochybňujú.

  O s o b i t n e :

  2.1 si nesmie priamo alebo nepriamo robiť nárok na psychologickú kvalifikáciu alebo hodnosť, ktorú nevlastní, ani si nárokovať kompetenciu v akejkoľvek oblasti psychológie, ktorú riadne nezískal, na výsledky, ktoré nedosiahol, alebo na spôsobilosti, ktoré nemá

  2.2 rozpoznáva hranice vlastnej kompetencie a nepraktizuje žiadnu formu psychologickej činnosti, na ktorú nemá zodpovedajúcu prípravu alebo kvalifikáciu

  2.3 urobí všetko pre to, aby jeho kvalifikácia, spôsobilosti a názory neboli ďaľšími osobami neadekvátne interpretované a koriguje všetky takétonesprávne interpretácie

  2.4 ak bol požiadaný o poskytnutie psychologickej služby a zvážil, že služba primeraná povahe problému je mimo jeho osobnej kompetencie, musí zabezpečiť všetko potrebné, aby túto službu žiadateľovi poskytol iný odborník, ktorý má primeranú kvalifikáciu a právomoc

  2.5 musí zabezpečiť, aby tí, ktorí pracujú pod jeho priamym dohľadom, rovnako dodržiavali všetky prijaté zásady, najmä aby dokázali rozpoznávať hranice svojej kompetencie a nepôsobili mimo nich

  3. VZŤAH DÔVERY - ZÍSKANIE SÚHLASU

  Psychológ je povinný zabezpečiť, aby každý zainteresovaný účastník pochopil podstatu ním vykonávanej činnosti a predpokladaných následkov, ktoré z nej pre účastníka/-ov vyplynú.

  O s o b i t n e :

  3.1 koná so súhlasom tých, ktorým poskytuje službu ( pomoc, podporu alebo posilu) a urobí všetko potrebné, aby tento súhlas bol platný s výnimkou prípadov, kedy službu poskytuje nútene (v súlade a so zachovaním všetkých príslušných zákonných noriem). Vždy konzultuje so skúseným profesionálnym kolegom/ami keď zvažuje odmietnutie informácie o psychologickej službe (metóde) konkrétnemu pacientovi alebo klientovi. Neposkytne ju len vtedy, keď je to: - nevyhnutné v záujme objektivity jej uplatnenia alebo ochrany profesionálnych záujmov psychologickej obce - v záujme samotných pacientov/ klientov ( vtedy nepodá úplnú informáciu účastníkom vyšetrenia vopred, ale informáciu o cieľoch, dôvodoch a dôsledkoch procedúry poskytne následne )

  3.2 pri poskytovaní služby ( pomoci,podpory alebo posily) osobám, ktoré nie sú schopné platného súhlasu, vyžiada súhlas zákonného zástupcu

  3.3 zdrží sa zavádzajúceho a nadneseného hodnotenia podstaty a efektívnosti svojich metód, ich pravdepodobných dôsledkov - spôsobom vzbudzujúcim nerealistické očakávania pacientov/klientov a tiež takéhoto ovplyvňovania verejnosti prostredníctvom reklamy

  3.4 urobí všetko pre to, aby ani nepriamo nezavádzal tých, ktorým poskytuje služby ohľadne podstaty alebo pravdepodobných dôsledkov akýchkoľvek ním vykonávaných zákrokov a postupov

  3.5 identifikuje a podporuje práva tých osôb, ktorých spôsobilosť udeľovať platný súhlas by mohla byť znížená, vrátane detí, mentálne postihnutých, starých a tých, ktorí sú v inštitucionálnej starostlivosti

  3.6 musí umožniť jednotlivým účastníkom psychologických služieb realizovať právo na zrušenie ich súhlasu k aplikácii profesionálnych postupov aj v ich priebehu.

  3.7. primeraná vopred upresnená finančná odmena je vecou dohody zainteresovaných strán. Uvedené sa týka i finančnej náhrady v prípade zrušenia súhlasu k poskytnutiu služby.

  4. OCHRANA ZÁUJMOV KLIENTA

  Psychológ musí urobiť všetky dostupné kroky na zabezpečenie ochrany všetkých informácií získaných v priebehu profesionálnej praxe alebo výskumu a chrániť dôvernosť takto získaných a uchovávaných informácií o jednotlivcochalebo organizáciách. Vo všeobecnosti a v súlade s právnymi predpismi musí zabezpečiť ochranu informácií o jednotlivcoch, organizáciách alebo účastníkoch výskumu. Bez vyjadrenia ich súhlasu nesmie dôjsť k narušeniu tejto ochrany ani úmyselne, ani z nedbanlivosti.

  O s o b i t n e :

  4.1 dbá o takú formu a obsah sprostredkovaných informácií získaných v priebehu výskumu alebo praxe, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb alebo organizácií

  4.2 iným psychológom a odborníkom poskytuje (odosiela) personálne identifikovateľné informácie iba po vyjadrení súhlasu tých, ktorých sa tieto týkajú (vždy v najlepšom záujme účastníkov služieb alebo výskumu a podľa zákona) s výnimkou, keď pracuje v tíme alebo so spolupracovníkmi. Vtedy musí účastníkom služieb alebo výskumu vždy objasniť rozsah, v ktorom personálne identifikovateľné informácie môžu byť sprostredkované iným zainteresovaným odborníkom

  4.3 vo výnimočných prípadoch, keď je odôvodnený predpoklad narušenia záujmov alebo bezpečnosti účastníkov služieb alebo tretích osôb, ktoré môžu byť poškodené účastníkovým správaním - urobí také kroky, ktoré považuje za nevyhnutné, vrátane informovania oprávnených tretích osôb bez predchádzajúceho súhlasu učastníkov. Tieto kroky konzultuje vopred so skúseným a nezainteresovaným kolegom, pokiaľ tento odklad neznamená významnejšie riziko pre život a zdravie

  4.4 vykoná všetko pre to, aby záznamy, ktoré sú pod jeho kontrolou boli personálne identifikovateľné iba dovtedy, kým je to potrebné v záujme tých, ktorých sa to týka (alebo výnimočne dlhšie, v záujme vývoja a výskumu psychologických metód) a zariadi, aby sa tieto záznamy stali anonymnými, keď potreba ich personálnej identifikácie z horeuvedených dôvodov pominie

  4.5 všetky audio-, video- alebo fotografické záznamy účastníkov služieb alebo výskumu (s výnimkou záznamov verejných vystúpení) uskutočňuje len so súhlasom tých, ktorých sa to týka - a len v priamej súvislosti s poskytovanou službou. Rovnaká podmienka platí aj pre následné použitie týchto záznamov

  4.6 vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie všetkých záznamov, vrátane záznamov na počítačových médiách.Tam, kde má len obmedzenú kontrolu nad prístupom k týmto záznamom, vkladá ich so zodpovedajúcou opatrnosťou

  4.7 vykoná všetky dostupné opatrenia, aby ním vedení a podriadení kolegovia chápali a rešpektovali potrebu dôvernosti vo vzťahu k získaným informáciám.

  5. OSOBNÉ SPRÁVANIE A KOLEGIÁLNOSŤ

  Psychológ sa správa a vystupuje tak, aby nepoškodil záujmy účastníkov svojich služieb alebo výskumu a nenarušil dôveru verejnosti voči psychologickej obci, ani voči vlastným schopnostiam zodpovedne vykonávať svoje profesionálne povinnosti.

  O s o b i t n e :

  5.1 vo svojej práci psychológa sa musí zdržať nevhodného správania, nežiadúceho z hľadiska záujmov užívateľov jeho služieb alebo účastníkov výskumu

  5.2 nevykonáva odbornú činnosť, keď jeho fyzický alebo psychický stav v dôsledku napr. konzumácie alkoholu, liekov, alebo ochorenia či osobného stresu je taký, že jeho schopnosti alebo profesionálny úsudok môžu byť narušené

  5.3 nesmie zneužiť zvláštny vzťah závislosti alebo dôvery, ktorý môže vzniknúť v psychologickej profesionálnej praxi

  5.4 nesmie sa usilovať získať významný finančný alebo materiálny prospech od tých, ktorí používajú jeho služby, nad rámec toho, čo bolo dohodnuté zmluvne, ani prijať takýto prospech za služby, ktoré sú odmeňované platom

  5.5 dbá o udržovanie bezpečnosti všetkých prístrojov a laboratórnych postupov, používaných v profesionálnej praxi alebo výskume

  5.6 zaistí bezpečné uloženie psychologických testov, psychodiagnostických pomôcok a záznamov z psychologických vyšetrení. Nesmie pripustiť, aby k nim mali prístup alebo ich používali neprimerane vzdelané alebo inak nekvalifikované osoby

  5.7 nesmie dopustiť zníženie svojej profesionálnej zodpovednosti a štandardov praxe v dôsledku prihliadania k faktorom náboženstva, pohlavia, rasy, veku, národnosti, politickej príslušnosti, sociálneho statusu, triedneho pôvodu alebo iných vonkajších faktorov

  5.8 voči ostatným psychológom vystupuje v duchu zásad stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti postavenej na dôvere a spolupráci. Je povinný uznávať ich ako kolegov, správať sa voči nim zdvorilo a korektne a zdržať sa akýchkoľvek útokov (ústnych, písomných, či nepriamych) voči nim alebo zneváženia ich profesionálnej spôsobilosti

  5.9 ak nadobudne odôvodnené podozrenie z neprimeraného profesionálneho prístupu kolegu, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť.

  6. ZACHOVANIE NEZÁVISLOSTI, NESTRANNOSTI A MLČANLIVOSTI

  6.1 Psychológ je povinný chrániť v každej situácii svoju nestrannosť, profesijnú nezávislosť a profesionálnu objektivitu.

  6.2 V súlade so zákonom zachováva povinnú mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na jeho spolupracovníkov a trvá aj po ukončení ním poskytovanej služby.

  6.3 Výnimkou z povinnej mlčanlivosti je poskytovanie psychologických služieb organizácii alebo právnickej osobe pre účely personálnej práce (ako je posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti , konkurzné konanie, alebo pracovné hodnotenie zamestnacov), kedy psychológ poskytuje príslušné informácie v nevyhnutnom rozsahu. Pre tento účel psychológ získa primeranou formou prejavený.súhlas uchádzača alebo pracovníka. Ak túto podmienku nie je možné vopred úplne zaistiť (napr. pri konkurznom konaní ), možno s informáciami získanými psychologickými metódami zaobchádzať len za podmienky, že ich sprostredkovanie zachová dôstojnosť zainteresovanej (dotknutej) osoby, jej osobnú česť a dobré meno. Podpisom potvrdený súhlas zainteresovanej osoby je potrebný vždy, ak sa informácie získané psychologickými metódami majú použiť pre iný ako pôvodný účel.

  Read more
 • Každý klient ma svoj vlastný čas a priestor

  Každý klient má svoj vlastný čas a priestor Ján Záskalan, psychológ

  Read more
 • Minimálne čakacie doby

  Každý klient má svoj vlastný čas a priestor Ján Záskalan, psychológ

  Read more
 • Psychologické a psychoterapeutické služby

  Poskytujem psychoterapeutické služby v Banskej Bystrici

  pre dospievajúcich a dospelých, vrátane partnerskej /manželskej terapie.

   

  Problémy, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť:

   

   

  Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu

   

  • Odborné poradenstvo poskytované po zadržaní vodičského preukazu na základe rozhodnutia policajného zboru v dôsledku šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odborné poradenstvo je realizované pre tých vodičov, ktorým psychiater neurčil diagnózu závislosti na alkohole. Viac informácií ->.

   

  Dopravný psychológ - Banská Bystrica, psychotesty

   

  • vyšetrenia vodičov (mimo vodičov s právom prednostnej jazdy)
  • vyšetrenia inštruktorov autoškôl
  • vyšetrenia po odobratí vodičského oprávnenia

   

   

  Read more
 • Vzdelanie a odborná prax

  Moje skúsenosti a oficiálne vzdelávanie

  (neoficiálne čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy)

  Psychoterapeutická, psychologická prax:

  • 2012 - súčasnosť   Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax, Banská Bystrica
  • 2006 - súčasnosť  ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT: Supervízor a lektor v rámci postgraduálneho vzdelávania psychoterapeutov v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
  • 2004 - súčasnosť Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Riaditeľ a projektový manažér - Hlavné projekty: Materské centrum Mostík, Zakladateľ internetového portálu pre patologických hráčov a ich príbuzných Nehraj.sk
  • Read more
 • Žiarlivosť

   

  ziarlivost

  Nie sme nikdy takí žiarliví ako vtedy, keď začneme chladnúť v láske. Potom už nedôverujeme milovanej osobe, pretože pochmúrne cítime, ako málo možno dôverovať nám samým. Franz Grillparzer

  Pre niekoho známa, pre iného neznáma. Môže mať rozsah od strachu z opustenia až po agresiu a ponižovanie. Dotýka sa rovnako mužov ako žien. Obvykle začína už na začiatku vzťahu a postupne sa stupňuje.

  Ak je žiarlivosť príliš veľká, do vzťahov prináša skôr bolesť a utrpenie než lásku. Liečba a pomoc pre ľudí trpiacich nadmiernou žiarlivosťou je možná.

   

  Read more
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • 0911 442 642