Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

klinický psychológ bb

 • O mne - Vzdelanie a odborná prax

  Moje skúsenosti a vzdelanie

  ...čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy, aktuálne mindfulness, schema therapy, ACT therapy, naratívna terapia a iné.

  Psychoterapeutická, psychologická prax:

  • 2012 - súčasnosť   Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax, Banská Bystrica
  • 2006 - súčasnosť  ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT: Supervízor a lektor v rámci postgraduálneho vzdelávania psychoterapeutov v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
  • 2004 - súčasnosť Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Riaditeľ a projektový manažér - Hlavné projekty: Materské centrum Mostík, Zakladateľ internetového portálu pre patologických hráčov a ich príbuzných Nehraj.sk
  • Read more
 • Psychická spôsobilosť zamestnanca Centra pre deti a rodiny


  V zmysle § 58 zákona č. 305/2005 Z.z., zamestnanec centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, musí spĺňať psychickú spôsobilosť. Centrum je na účely podľa prvej vety povinné viesť zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra prichádza do osobného kontaktu s deťmi.

  Psychickú spôsobilosť preukazuje

  a) záujemca o zamestnanie psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok,

  b) zamestnanec centra psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia v lehotách určených centrom, nie dlhších ako päť rokov od posledného psychologického vyšetrenia, pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či zamestnanec centra spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti, pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

  Psychologické vyšetrenie vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.

  Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti psychologický posudok, ktorý obsahuje meno, priezvisko a kontaktné údaje posudzujúceho psychológa, meno, priezvisko, adresu obvyklého pobytu, dátum narodenia záujemcu o alebo zamestnanca centra a ďalšie ustanovené náležitosti.

  Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

  a) intelektové predpoklady,

  b) osobnostné charakteristiky uchádzača,

  c) rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,

  d) riziká psychopatológie,

  e) rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,

  f) zdroje zvládania záťažových situácií a

  g) schopnosť sebareflexie.

  Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

  a) zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia,

  b) záver psychologického vyšetrenia, ktorý znie:

  1. „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“,

  2. „Aktuálne psychicky nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“ alebo

  3. obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,

  c) miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a

  d) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

  Zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z.

  KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ZAMESTNANCA CENTRA A ZAMESTNANCA CENTRA:

  1. intelektové schopnosti a kognitívna výkonnosť v pásme subnormy a nižšie,
  2. zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,
  3. organické porušenie centrálnej nervovej sústavy,
  4. paranoidná, schizoidná, disociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti,
  5. psychická odolnosť voči záťaži pod priemerom populácie (neschopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie a sebaovládania),
  6. akcentovaná črta agresivity, hostility, hnevlivosti v osobnosti uchádzača,
  7. tendencie k impulzívnemu reagovaniu, emocionálnej labilite a explozivite na úrovni akcentovanej črty osobnosti,
  8. nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city),
  9. egocentrizmus ako zvýraznená črta osobnosti,
  10. ľahká ovplyvniteľnosť, nezdržanlivosť, znaky nezrelosti, závislého reagovania, regresných tendencií pri zvládaní záťažových situácií,
  11. osobnosť s protispoločenskými motiváciami konania,
  12. poruchy psychosexuálneho vývinu, psychosexuálna nezrelosť, podozrenie na sexuálnu deviáciu,
  13. sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky, rizikové hráčstvo,
  14. chýbajúca, alebo nízka schopnosť empatie a vytvárania sociálnych vzťahov, sťažená sociálna adaptácia a izolácia v spoločnosti,
  15. všeobecné tendencie rizikového správania,
  16. psychopatologické symptómy zistené v anamnéze alebo priamo prítomné počas vyšetrenia uchádzača,
  17. anamnestická prítomnosť znakov: trestná činnosť, výchovné problémy, partnerské problémy, závažné zdravotné poruchy, psychické poruchy a choroby.
  Read more
 • Psychologické a psychoterapeutické služby

   

  Poskytujem psychoterapeutické služby v Banskej Bystrici

  pre dospievajúcich a dospelých, vrátane partnerskej /manželskej terapie.

   

  Problémy, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť:

   

   

  Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu

   

  • Odborné poradenstvo poskytované po zadržaní vodičského preukazu na základe rozhodnutia policajného zboru v dôsledku šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odborné poradenstvo je realizované pre tých vodičov, ktorým psychiater neurčil diagnózu závislosti na alkohole. Viac informácií ->.

   

  Dopravný psychológ - Banská Bystrica, psychotesty

   

  • vyšetrenia vodičov (mimo vodičov s právom prednostnej jazdy)
  • vyšetrenia inštruktorov autoškôl
  • vyšetrenia po odobratí vodičského oprávnenia

   

  Objednať

  Read more
 • Psychotesty na zbrojný preukaz

  psychpsychotesty na zbrojny preukazPodľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z., ktorá je v platnosti od 01.08.2011 sa musia žiadatelia a držitelia zbrojného preukazu podrobiť psychickej spôsobilosti u klinického psychológa.

  Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

  Predmetom psychologického vyšetrenia žiadateľa o zbrojný preukaz je:

  - posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy.

  - identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.

  OBJEDNÁVKY

  Objednajte sa na Vám vyhovujúci dátum a čas a bez čakania vás vyšetríme, a vystavíme posudok.

   

  CENA

  Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku na našej stránke.

   

  PRINESTE SI SO SEBOU:

  • Občiansky preukaz, zbrojný preukaz, ak ste už jeho držiteľom, (príp. iný doklad totožností).

  • Okuliare, v prípade nosenia.

   

  Objednať

   

  Read more