Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Služby

psychologicke sluzby

Poskytujem služby v Banskej Bystrici v oblasti psychoterapie a poradenstva pre dospievajúcich a dospelých, vrátane partnerskej /manželskej terapie...viac informácií

Priebeh sedenia

priebeh terapie

Každý klient má svoj vlastný čas a priestor. maximálne súkromie - žiadne výkazy a správy poisťovniam. Žiadne čakanie v čakárni - objednanie na konkrétnu hodinu... viac informácií

Vzdelanie a odborná prax

vzdelanie prax

ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, Certifikovaná pracovná činnosť Psychoterapia - 4 ročný výcvik v Kognitívne-behaviorálnej terapii ukončený... viac informácií

Poradenstvo pre vodičov

vodici psychotesty

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové... viac informácií 


V zmysle § 58 zákona č. 305/2005 Z.z., zamestnanec centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, musí spĺňať psychickú spôsobilosť. Centrum je na účely podľa prvej vety povinné viesť zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra prichádza do osobného kontaktu s deťmi.

Psychickú spôsobilosť preukazuje

a) záujemca o zamestnanie psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok,

b) zamestnanec centra psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia v lehotách určených centrom, nie dlhších ako päť rokov od posledného psychologického vyšetrenia, pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či zamestnanec centra spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti, pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Psychologické vyšetrenie vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.

Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti psychologický posudok, ktorý obsahuje meno, priezvisko a kontaktné údaje posudzujúceho psychológa, meno, priezvisko, adresu obvyklého pobytu, dátum narodenia záujemcu o alebo zamestnanca centra a ďalšie ustanovené náležitosti.

Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

a) intelektové predpoklady,

b) osobnostné charakteristiky uchádzača,

c) rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,

d) riziká psychopatológie,

e) rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,

f) zdroje zvládania záťažových situácií a

g) schopnosť sebareflexie.

Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

a) zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia,

b) záver psychologického vyšetrenia, ktorý znie:

1. „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“,

2. „Aktuálne psychicky nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“ alebo

3. obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,

c) miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a

d) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

Zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z.

KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ZAMESTNANCA CENTRA A ZAMESTNANCA CENTRA:

 1. intelektové schopnosti a kognitívna výkonnosť v pásme subnormy a nižšie,
 2. zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,
 3. organické porušenie centrálnej nervovej sústavy,
 4. paranoidná, schizoidná, disociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti,
 5. psychická odolnosť voči záťaži pod priemerom populácie (neschopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie a sebaovládania),
 6. akcentovaná črta agresivity, hostility, hnevlivosti v osobnosti uchádzača,
 7. tendencie k impulzívnemu reagovaniu, emocionálnej labilite a explozivite na úrovni akcentovanej črty osobnosti,
 8. nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city),
 9. egocentrizmus ako zvýraznená črta osobnosti,
 10. ľahká ovplyvniteľnosť, nezdržanlivosť, znaky nezrelosti, závislého reagovania, regresných tendencií pri zvládaní záťažových situácií,
 11. osobnosť s protispoločenskými motiváciami konania,
 12. poruchy psychosexuálneho vývinu, psychosexuálna nezrelosť, podozrenie na sexuálnu deviáciu,
 13. sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky, rizikové hráčstvo,
 14. chýbajúca, alebo nízka schopnosť empatie a vytvárania sociálnych vzťahov, sťažená sociálna adaptácia a izolácia v spoločnosti,
 15. všeobecné tendencie rizikového správania,
 16. psychopatologické symptómy zistené v anamnéze alebo priamo prítomné počas vyšetrenia uchádzača,
 17. anamnestická prítomnosť znakov: trestná činnosť, výchovné problémy, partnerské problémy, závažné zdravotné poruchy, psychické poruchy a choroby.

lekar logo zaskalan

parova terapia psycholog

Nečakajte na koniec búrky, naučte sa tancovať v daždi...

Spoluzávislosť

Hoci sa dvaja spoluzávislí nemusia zhodnúť na definícii spoluzávislosti, pri rozhovore o konkrétnych problémoch každý z nich tuší, čo má ten druhý na mysli. Zdieľajú spolu... viac

Žiarlivosť

Pre niekoho známa, pre iného neznáma. Môže mať rozsah od strachu z opustenia až po agresiu a ponižovanie. Dotýka sa rovnako mužov ako žien. Obvykle... viac

Nevera

Veľmi zjednodušene možno mimomanželské vzťahy a dôvody nevery rozdeliť do niekoľkých kategórií:Majú krátkodobé trvanie,nie sú viazané na konkrétnu osobu a väčšinou sú situačne ... viac